Pasta

food-pasta-tomato-theme-workspaces

Spaghetti

5.00 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €

Tortellini

5.50 €
5.00 €
5.50 €
6.50 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €

food-pasta-tomato-theme-workspaces

Spaghetti

5.00 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €

Maccaroni

5.00 €
5.00 €
5.50 €
5.50 €
6.00 €
5.50 €
6.00 €

Tagliatelle

Spaghetti

5.00 €
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €

Gnocchi

6.00 €
6.00 €
6.50 €
6.00 €
6.00 €
6.50 €